Koneiden turvallisuuden perusteet suunnittelijoille ja valmistajille, osa 1: Lainsäädäntö

Koulutuksen esittely

Koulutuksen ensimmäisessä osassa käsitellään konedirektiivin 2006/42/EY asettamia turvallisuusvaatimuksia koneiden suunnittelulle ja valmistukselle sekä direktiivissä säädettyjä koneiden valmistajan velvollisuuksia. Koulutuksessa käsitellään myös standardien käyttöä ja merkitystä säädösten noudattamisen tukena, koneiden yleisiä suunnitteluperiaatteita sekä osittain valmiita koneita koskevia konedirektiivin vaati-muksia. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan EU:n komission julkaisemaan viralliseen konedirektiivin soveltamisoppaaseen ja sen sisältämiin tulkintoihin.

Koulutuspäivän päätteeksi järjestetään ns. kysymysklinikka, jonka aikana käsitellään koulutuksen aikana esiin nousseita ja osallistujien etukäteen toimittamia kysymyksiä (kysymyksiä voi toimittaa luennoitsijoille etukäteen sähköpostilla).

HUOM! Koulutuksen toiseksi osuudeksi on tarjolla kaksi vaihtoehtoista koulutuspäivää: Tur-vallistaminen automaation keinoin ja Turvallistaminen mekaanisin keinoin.  Nämä koulutuspäivät toteutetaan rinnakkain heti seuraavana päivänä koulutuksen ensimmäi-sen osuuden jälkeen, jolloin ensimmäiseen osuuteen tulevat voivat halutessaan osallis-tua helposti peräkkäisinä päivinä peruskurssin molempiin osuuksiin.

Peruskurssin molempiin osuuksiin osallistuminen ja koulutuspäivien päätteeksi järjes-tettävien tenttien läpäiseminen on edellytyksenä Valmistajan koneturvallisuuskortin suorittamiselle.

Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta Koneturvallisuuden käsikirjasta.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on yleinen eikä siinä rajoituta mihinkään tiettyyn koneryhmään. Koulutus soveltuu ensisijaisesti koneiden suunnittelijoille ja valmistajille sekä asentajille. Kou-lutus sopii hyvin myös muille konedirektiivin vaatimuksista ja niiden soveltamisesta kiinnostuneille.

Tavoite

Kaksiosaisen peruskurssin tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot koneiden suunnittelijoiden ja valmistajien velvollisuuksista, koneita koskevista teknisistä turvallisuusvaatimuksista, turvallisuusratkaisujen käytännön toteuttamisesta ja koneiden suunnittelussa käytettävistä turvallisuusstandardeista.

Asiakkailta saatuja palautteita koulutuksesta

"Selkeästi jäsennelty"
"Herätti ajatuksia suunnitteluprosessien suhteen"
"Käytännön esimerkit olivat hyviä havainnollistamaan miksi tätä tehdään, Luulisi että niillä saadaan poistettua pahimpia ennakkoluuloja turvallisuuden tarpeellisuudesta."

Koulutuksen hinta

495€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600