Koneyhdistelmien suunnittelu, rakentaminen ja muutostyöt

Koulutuksen esittely

Eri teollisuudenaloilla ja tehtaissa rakennetaan erilaisiin tarpeisiin mitä moninaisimpia tuotantolinjoja. Aina, kun koneita ja osittain valmiita koneita liitetään toisiinsa, joudutaan pohtimaan, syntyykö lopputuloksena konedirektiivin tarkoittama koneyhdistelmä ja mitä vastuita kullakin taholla erilaisissa käytännön toteutuksissa kulloinkin on. Yksinkertaisimmillaan koneyhdistelmä voi muodostua kahdesta yhteen liitetystä koneesta, mutta toisinaan taas yhteen koneyhdistelmään voi sisältyä kymmeniä erilaisia koneita ja osittain valmiita koneita. Myös jo olemassa olevia koneyhdistelmiä muutettaessa törmätään moniin haasteellisiin ja osittain tulkinnanvaraisiinkin kysymyksiin. Monesti eniten päänvaivaa aiheuttavat kysymykset liittyvät siihen, syntyykö vanhasta koneyhdistelmästä muutostyön tuloksena ”uusi”, mitä vastuita muutostöihin osallistuvilla tahoilla kulloinkin on ja mikä on koneyhdistelmän eri osilta vaadittu turvallisuustaso muutostöiden jälkeen.

Koulutuksessa käsitellään uusien konelinjojen ja koneyhdistelmien suunnitteluun ja rakentamiseen sekä jo käytössä olevien koneyhdistelmien muutostöihin liittyviä näkökohtia, jotka eri tahojen tulee ottaa huomioon riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi, vastuunjaon selkeyttämiseksi ja lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi.

Koneyhdistelmän määritelmän ymmärtäminen on ensimmäisen askel selvitettäessä eri tahojen vastuita ja velvollisuuksia. Konedirektiivin 2006/42/EY kesällä 2017 ilmestyneen soveltamisoppaan päivitetyssä painoksessa (versio 2.1) esitetyt koneyhdistelmän määritelmän täsmennykset ovat apuna selvitettäessä sitä, muodostuuko peräkkäin asennetuista koneista konedirektiivin tarkoittama koneyhdistelmä vai ei. Tätä problematiikkaa käsitellään heti koulutuksen avausosuudessa. Tämän jälkeen koulutuksessa pureudutaan uuden koneyhdistelmän rakentamiseen liittyvien eri tahojen vastuisiin ja velvollisuuksiin. Uusien koneyhdistelmien jälkeen koulutuksessa käsitellään olemassa olevien (vanhojen) koneyhdistelmien muuttamista ja tähän liittyviä haasteita (esim. osittain valmiin koneen liittämistä vanhaan koneyhdistelmään, vastuukysymyksiä ja vaaditun turvallisuustason määrittämistä). Koulutuksessa käsitellään lisäksi tyypillisimpiä koneyhdistelmiin liittyviä teknistä turvallisuutta koskevia kysymyksiä, uuden koneyhdistelmän vaatimustenmukaisuuden arviointia sekä ns. yksinkertaisia konelinjoja (toisiinsa liitettyjä koneita, jotka eivät muodosta konedirektiivin tarkoittamaa koneyhdistelmää).

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus soveltuu erityisesti uusien koneyhdistelmien rakentamiseen ja vanhojen olemassa olevien koneyhdistelmien muuttamiseen osallistuville tahoille (esim. koneiden valmistajille, koneiden valmistajien alihankkijoina toimiville yrityksille ja koneyhdistelmien tai niiden muutostöiden tilaajien edustajille) sekä kaikille koneyhdistelmien teknisestä turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta kiinnostuneille.

Suositeltavaa on, että koulutukseen tultaessa osallistujilla on halussaan perustiedot koneturvallisuudesta ja koneiden turvallisuutta koskevista valmistajia velvoittavista säädöksistä (näitä käsitellään mm. Kiwa Inspectan koulutuksessa ”Koneiden turvallisuuden perusteet suunnittelijoille ja valmistajille, osa 1: Lainsäädäntö”).

Koulutuksen hinta

645€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600
Koulutukset
Koulutus Sijainti Ajankohta
Koneyhdistelmien suunnittelu, rakentaminen ja muutostyöt Vantaa 12.3.2019