Sammutuslaitteistotutkinto (Tukes-tutkinto)

Koulutuksen esittely

Yleistä: Automaattisia sammutuslaitteistoja voi asentaa ja huoltaa pelastustoimen laitteista annetun lain 10/2007 8 §:n tarkoittama asennusliike. Asennusliikkeen on nimettävä asennus- ja huoltotöitä varten vastuuhenkilö ja tarvittaessa varahenkilöt. Vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksiin kuuluu koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi hyväksytysti suoritettu sammutuslaitteistokoe.

Sammutuslaitteistoja koskevalla kokeella tarkoitetaan automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelu-, asennus- ja huoltotöitä koskevien säännösten sekä laitteistoissa käytettävien tuotteiden markkinoille saattamiseen koskevien vaatimusten ja alaa koskevien yleisten ohjeiden tuntemusta osoittavaa koetta.

Sammutuslaitteistokuulustelu: Koetilaisuuksia järjestetään ilmoittautumisen yhteydessä mainituissa koulutustiloissa. Koetilaisuudessa tulee varautua osoittamaan henkilöllisyytensä.

Pelkkään säännösosaan osallistuvien koeaika on kaksi tuntia sekä säännösosan ja teknisen osan suorittajille kolme tuntia. Kuulusteluun tulee ilmoittautua viimeistään viikko ennen järjestettävää kuulustelua.

Kokeen rakenne: Kuulustelun laajuus on säännöstuntemuksen osalta sama kaikille. Tämän lisäksi suunnitteluun ja asentamiseen liittyvien asioiden osalta osallistuja voi valita: •sprinklerilaitteistot; •kaasusammutuslaitteistot; tai •muu yksilöitävissä oleva ala, esim. vesisumulaitteistot

Kokeen sisältö: Kuulustelu on kirjallinen, sisältäen esseekysymyksiä (sanallinen selitys) sekä monivalintatehtäviä (rasti ruutuun). Kuulustelussa saa olla mukana kaikki asiaan liittyvät säädökset, määräykset, ohjeet tai muu koealueeseen liittyvä taustamateriaali.

Kuulusteluun suositellaan tuotavaksi itse laadittu tiivistelmä koealueen tärkeimmistä asioista. Jos osallistuja haluaa suorittaa säädöksissä tarkemmin määrittelemättömän kuulustelun (esim. vesisumu, vaahto jne.), on tiivistelmän tuominen koetilaisuuteen välttämätön edellytys. Kun tiivistelmä jätetään kuulustelun yhteydessä arvosteltavaksi, siitä on mahdollista saada ylimääräisiä pisteitä.

Hyvin tehty tiivistelmä sisältää asiat, joita osallistuja pitää tärkeimpinä ajatellen koealueen käsittelemiä asioita, koskien sammutuslaitteiston elinkaarta alkaen laitteiston rakentamisperusteista, soveltuvuudesta, suunnittelusta, suunnittelussa sovellettavista suunnitteluasiakirjoista sekä asentamista, huoltoa, käyttöä ja kunnossapitoa. Tiivistelmä on aina kuulusteluun tulijan itsensä laatima ja allekirjoittama.

Kokeen käsittely: Koetulokset käsitellään 3 viikon kuluessa. Tieto kuulustelun tuloksesta lähetetään osallistujan ilmoittamaan osoitteeseen. Kuulustelusta laskutetaan Inspectan hinnaston mukaisesti (200 € + alv 24 %). Koesuorituksen hyväksyminen edellyttää, että vähintään 60 % kysymyksiin on vastattu hyväksyttävällä tavalla.

Automaattiset sammutuslaitteistot: Luettelo aineistosta, joka kuuluu kuulusteluvaatimuksiin "Säädöksiä koskeva osa" (kuuluu jokaisen koeosuuteen): - pelastuslaki (379/2011) - laki pelastustoimen laitteista (10/2007) - sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista    SM-1999-967/Tu-33 - maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) - Suomen rakentamismääräyskokoelmasta julkaisut E1, E2 ja E4 niiltä osin, jotka koskevat sammutuslaitteistoja ja niiden määräytymis-perusteita.

Sprinklerilaitteistot: - Sprinklerilaitteistojen suunnittelu ja asentaminen, CEA 4001, 2007 - SFS-EN-12845

Kaasusammutuslaitteistot: - Hiilidioksidisammutuslaitteistot - Suunnittelu- ja asennussäännöt, CEA 4007 - Inerttikaasusammutuslaitteistot - Suunnittelu- ja asennussäännöt, CEA 4008

Kuulustelussa tulee lisäksi tuntea palamisen ja sammuttamisen yleiset perusteet.

Säädöksiä myy Oy EDITA Ab. CEA:n julkaisuja saatavissa Finanssialan keskusliitosta.

Tavoite

Vaatimukset pätevyystodistuksen saamiseksi: Sammutuslaitteistokuulustelun hyväksytysti suorittanut voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella pätevyystodistusta Turvatekniikan keskukselta. Kiwa Inspecta toimittaa koetulokset automaattisesti Turvatekniikan keskukselle.

Hakemuksessa tulee olla sisäasiainministeriön asetuksen automaattisista sammutuslaitteistoista (SM-1999-967/Tu-33) määräämät seuraavat selvitykset: •vähintään teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu tehtävään soveltuva tutkinto; •vähintään kahden vuoden pituinen automaattisten sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaan perehdyttävä työkokemus; sekä •hyväksytysti suoritettu sammutuslaitteistokuulustelu.

Jos kaikki vaatimukset täyttyvät, Tukes myöntää ko. henkilölle pätevyystodistuksen. Pätevyystodistus on voimassa 5 vuotta kerrallaan. Tarvittaessa pätevyystodistukselle tulee hakea jatkoaikaa ennen todistukseen merkittyä viimeistä voimassaolopäivää.

Koulutuksen hinta

200€ + 24% alv.

Kysy lisätietoja

training.finland@inspecta.com p. 010 521 600