Ydintekniset laitteet, kattilat ja lämmönvaihtimet

Lämmönvaihtimet ovat tärkeitä komponentteja useissa tuotantolaitoksissa. Yleensä nämä eri metalleja sisältävät yksiköt toimivat korkeassa lämpötilassa useiden eri kemikaalien vaikutuksen alaisina. Tällaisissa olosuhteissa käytön aikana voi syntyä korroosiota, halkeamia, eroosiota, ohenemista ja muita vikoja. Huomiota kiinnitetään entistä enemmän turvallisuuteen, ympäristövaikutuksiin ja käyttökustannuksiin ja siksi tarkastusten ja kunnonvalvonnan hyödyt ovat kiistämättömiä. Lämmönvaihtimien kuntotutkimukset ja tarkastukset tehdään useita eri tekniikoita käyttäen. Parhaan menetelmän valinta riippuu kohteesta ja tarpeesta − valvontaanko valmistusta, suoritetaanko ennaltaehkäiseviä määräaikaistarkastuksia vai viasta tai vuodosta johtuvia tarkastuksia. Olennaisessa osassa Kiwa Inspectan tarjoamassa ratkaisussa ovat rikkomattomat NDT-tarkastusmenetelmät, joiden avulla voidaan välttää turhia seisokkeja, uusintakustannuksia ja painetestauksia. Esimerkiksi IRIS- ja pyörrevirtamenetelmät tarjoavat nopeita tuloksia lämmönvaihdinjärjestelmää uhkaavien poikkeamien havaitsemisessa.

Kattilan luotettavuus, turvallisuus ja käytettävyys ovat ratkaisevan tärkeitä voimalaitoksille. Paineesta johtuvan rasituksen tai kuumien olosuhteiden alaisuudessa toimivilla komponenteilla, kuten tulipesän seinäputkilla, lieriöllä, tulistimilla, jako- ja kokoojatukeilla, venttiileillä ja putkistoilla on kuitenkin rajoitettu käyttöikä. Tämän vuoksi niiden kunnon tarkkailu ja käytön optimointi ovat avainasemassa, jotta vuotoja, vakavia onnettomuuksia tai kalliita tuotantokeskeytyksiä voidaan ennaltaehkäistä. Oikeaan aikaan toteutettavilla täsmällisillä toimenpiteillä voidaan parantaa turvallisuutta, suojella ympäristöä ja taata maksimaalinen käyttöikä. Kiwa Inspecta auttaa asiakkaitaan tunnistamaan ja havaitsemaan mahdolliset viat ajoissa ja kohdistamaan korjaustoimenpiteet oikeisiin kohtiin. Eroosiokuluminen, korroosio sekä kuumien komponenttien viruminen ja säröily ovat kattiloiden suurimmat haasteet. Myös kattilan käytöllä, kuten polttoaineilla ja muilla kattilan ajoparametreillä on vaikutusta sen käyttöikään. Kaikissa tapauksissa on tärkeää löytää viat ajoissa. Kiwa Inspectan ratkaisussa olennaisessa osassa ovat kehittyneet ja luotettavat ei-rikkovat testausmenetelmät (NDT), joiden soveltamisessa olemme Pohjoismaiden markkinajohtaja. Uusimpien menetelmien ansiosta vahingoittuneet mekanismit voidaan paikallistaa normaalin käytön aikana tuotantoa pysäyttämättä.

Ydinteknisten laitteiden, kattiloiden ja lämmönvaihtimien NDT-tarkastukseen sopivat seuraavat menetelmät:

Pyörrevirtatarkastus
Vuototarkastus